wai kontrast
System Kierowania Nieletnich

System Kierowania Nieletnich

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – SYSTEM KIEROWANIA NIELETNICH

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie administruje teleinformatycznym systemem kierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych. W systemie tym przetwarzane są dane osobowe osób nieletnich, wobec których Sąd Rodzinny wydał postanowienie o umieszczeniu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym a także dane osobowe ich rodziców lub opiekunów prawnych.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie kierowania nieletnich do MOW jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 00;
 2. Ośrodek Rozwoju Edukacji wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych pisząc na adres e-mail: iod@ore.edu.pl;
 3. Dane osobowe przetwarzane są w systemie teleinformatycznym w celach związanych wyborem odpowiedniej placówki i wystawieniem wskazania dla osoby nieletniej do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, w związku z wykonywaniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, stanowiącego akt wykonawczy do ustawy z dnia 26 października 1982 o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w systemie mogą być starostwa powiatowe właściwe terytorialnie dla miejsca zamieszkania osoby nieletniej, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, podmioty, uprawnione do otrzymania danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, archiwizacyjne lub prawne, na podstawie zawartych z administratorem umów;
 5. Dane osobowe osób nieletnich oraz ich rodziców i opiekunów prawnych są przechowywane w teleinformatycznym systemie kierowania nieletnich maksymalnie do 30 dni po zakończeniu roku szkolnego, w którym osoba nieletnia ukończyła 18 rok życia;
 6. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji celów określonych w pkt 3;
 7. Dane osobowe przetwarzane w systemie teleinformatycznym, nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie będą również podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu;
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których te dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje następujące dane:
  1. W odniesieniu do osób nieletnich:
   a. Imię, nazwisko, pesel, data urodzenia, miejsce urodzenia, płeć,
   b. Adres zamieszkania lub/i adres zameldowania,
   c. Podstawa prawna umieszczenia w MOW,
   d. Informacje o edukacji: typ placówki, poziom rozwoju intelektualnego, etap edukacyjny, języki obce, zdolności i zainteresowania, adres ostatniej szkoły, data orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zawarte w nim zalecenia,
   e. Informacje z wywiadu środowiskowego (skrót),
   f. Informacje z opinii Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów (dawne RODK), innej specjalistycznej placówki, biegłego lub biegłych (skrót),
   g. Informacje o stanie zdrowia,
   h. Informacje na temat pobytów w szpitalu (zwłaszcza w psychiatrycznym),
   i. Przejawiane zachowania ryzykowne,
   j. Informacja czy w dniu złożenia wniosku nieletni/a jest wychowankiem innej placówki.
    
  2.  W odniesieniu do rodziców lub opiekunów prawnych:
   a. imię, nazwisko rodziców/opiekunów prawnych,
   b. władza rodzicielska,
   c. adres zamieszkania/zameldowania,
   d. informacje czy żyją czy są nieznani,
   e. numer telefonu.
 10. Dane osobowe, które przetwarzane są w systemie zostały przekazane administratorowi przez starostwo powiatowe właściwe terytorialnie dla miejsca zamieszkania osoby nieletniej.