wai kontrast
System Kierowania Nieletnich

System Kierowania Nieletnich

Powołanie Komisji do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego

W dniu 20 kwietnia 2023 r. zostało wydane Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie powołania Komisji do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący – Maria Miklewska, główny wizytator w Wydziale Nadzoru nad Zakładami dla Nieletnich w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich, Ministerstwo Sprawiedliwości;

2) Zastępca Przewodniczącego – Katarzyna Wierzbicka, główny wizytator w Wydziale Nadzoru nad Zakładami dla Nieletnich w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich, Ministerstwo Sprawiedliwości,

3) Sekretarz – Paulina Stelmach, główny wizytator w Wydziale Nadzoru nad Zakładami dla Nieletnich w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich, Ministerstwo Sprawiedliwości;

4) Członkowie:

a) Marta Paluch, kierownik Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii w Ośrodku Rozwoju Edukacji, Ministerstwo Edukacji i Nauki,

b) Mirosław Mielczarek, starszy specjalista w Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii w Ośrodku Rozwoju Edukacji, Ministerstwo Edukacji i Nauki,

c) Izabella Kaczyńska, starszy specjalista w Wydziale Resocjalizacji i Socjoterapii w Ośrodku Rozwoju Edukacji, Ministerstwo Edukacji i Nauki,

d) Anna Kafarska, starszy specjalista w Wydziale Wsparcia Rodziny oraz Sądownictwa Rodzinnego i Nieletnich w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich, Ministerstwo Sprawiedliwości.

e) Barbara Olszowy, starszy specjalista w Wydziale Wsparcia Rodziny oraz Sądownictwa Rodzinnego i Nieletnich w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich, Ministerstwo Sprawiedliwości.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/du-23-113